skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards: PMHA) เป็นรางวัลระดับชาติที่มีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.. 2559 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานจึงได้มีการลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรีบนไว้บนโล่รางวัล Prime Minister Herbal Awards (PMHA) อีกด้วย

ในปี 2559 การจัดประเภทของรางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Award: PMHA) ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

1.ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่น

2.ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรดีเด่น

3.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่น

4.ผู้ประกอบการสมุนไพรดีเด่น

แต่ในปี 2560 ได้มีการเพิ่มประเภทรางวัลจากเดิมจำนวน 4 เป็น 9 ประเภท เพื่อให้การคัดเลือดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดีเด่นระดับชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถส่งเสิรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

2.ผลิตภัณฑ์ยาเครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

4.ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

5.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ

6.ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

7.ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

8.ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

9.โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นประเภทโรงพยาบาล

โดยมีเงื่อนไขในการส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย มีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาด หรือใช้ในโรงพยาบาล เป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถส่งได้มากกว่า 1 ประเภทรางวัล

ด้วยเหตุนี้ขาวละออจึงเริ่มมีการส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพเข้าประกวดมาตั้งแต่ปี 2559 จนมาถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

ปี 2559Alicia 5000 ได้รับรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรดีเด่น

ปี 2560 พลูคาวสกัดพลัส ได้รับรางวัลประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรดีเด่น

ปี 2561 บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ได้รับรางวัลประเภทผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่น

ปี 2562 KLO Mouth Gel ได้รับรางวัลประเภทยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

เพราะเป้าหมายของขาวละออคือ การเป็นแบรนด์แห่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของคนไทย และพร้อมที่จะพัฒนาองค์ความรู้อย่างไม่เคยหยุดยั้งตามยุคสมัย โดยเราได้ร่วมมือกับห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัยสมุนไพรทั้งของภาครัฐและเอกชนของเมืองไทยในการต่อยอดภูมิปัญญา และให้การสนับสนุนนักวิจัยไทย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอันดีเยี่ยมและปลอดภัยต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน และรู้สึกมีความภูมิใจในสมุนไพรของไทย ไปพร้อมๆ กับยกระดับความสามารถของการประกอบกิจการด้านสมุนไพรและการวิจัยในทุกระดับ

ขาวละออเภสัช ดำเนินการผลิตด้วยกระบวนการทันสมัย ได้รับมาตรฐาน PIC/s GMP และ ISO 9001 ทั้งยังได้การยอมรับถึงความมีคุณภาพและจริยธรรมจากหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานราชการ เช่น รางวัล อ.. ควอลิตี้อวอร์ด 6 สมัย และในปี 2019 นี้ ขาวละออได้รับถ้วยเกียรติยศจาก อย. เนื่องจากเป็นบริษัทสมุนไพรรายแรก ที่ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดถึง 3 ปี ติดต่อกัน, รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 3 ผลิตภัณฑ์ รางวัลผู้ประกอบการสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ และล่าสุด ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานแสดงสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019” ณ นครเจนีวา จากผลิตภัณฑ์ขาวละออเม้าธ์เจล” Khaolaor Mouth Gel เป็นต้น

Back To Top
error: Content is protected !!