skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

ขาวละออเดินหน้าลงนามข้อตกลง ร่วมพัฒนาสมุนไพรไทยด้วยนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่ระดับโลก ด้วยการค้นคว้าวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา กับ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ในความร่วมมือการทำวิจัยทางด้านสมุนไพร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด โดย นายวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งด้านทรัพยากร วิทยาการ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ รวมทั้งร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และผลักดันงานวิจัยด้านยา เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่การขึ้นทะเบียนและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน มีวิสัยทัศน์ในการสร้างผู้นําด้วย การศึกษาและการวิจัยระดับโลก มีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

“เรามีความยินดีที่จะมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง กับ บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา สมุนไพรกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย เพื่อให้พันธกิจด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาบรรลุผลสําเร็จต่อไป” รศ.เกศินี กล่าว

นายวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด กล่าวว่า

“เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้ภูมิปัญญาสมุนไพรของประเทศไทยมาบวกประสานกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาให้ภูมิปัญญามีประสิทธิภาพมากเพียงพอ และเป็นที่หน้าเชื่อถือของหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้นในระดับประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพของประชาชนชาวไทย การวิจัยร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์ จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของการสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับสังคมไทย”

ทั้งนี้ สํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเพื่อความ เป็นเลิศ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ศูนย์สัตว์ทดลอง และศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ โดย ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มีพันธกิจหลักคือการวิจัยเพื่อค้นคว้าและพัฒนายา (Drug Research and Development) เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาซึ่งใช้รักษาโรค โดยเน้นการวิเคราะห์จากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายาไปสู่การจดสิทธิบัตร หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อทําการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาสุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เลือกคุณภาพ เลือกขาวละออ
Back To Top
error: Content is protected !!