skip to Main Content
Khaolaor ยาสมุนไพร อาหารเสริมจากธรรมชาติ สมุนไพรบริสุทธิ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลก พัฒนาโดย ขาวละออ

มะแว้ง เป็นทั้งพืชผักที่ใช้เป็นอาหารและเป็นยาสมุนไพรที่รู้จักกันมานาน ในด้านโภชนาการ เราใช้ผลสดรับประทาน เป็นผักซึ่งผลของมะแว้ง จะช่วยบำรุงธาตุทำให้เจริญอาหาร แก้ไข้สันนิบาต แก้คอมีเสลดเหนียว แก้ขับและละลายเสลดในลำไส้ ช่วยให้ระบายออกทางทวารหนัก กินเป็นประจำ จะไม่ค่อยเป็นหวัด, คัดจมูก ใบและรากใช้เป็นยาบำรุงธาตุ

สำหรับประโยชน์ทางยา ในตำรับยาแผนโบราณทั้งไทย และต่างประเทศ ได้กล่าวถึงสรรพคุณของ มะแว้งไว้ในการใช้ เป็นยาแก้ไอขับเสมหะ และกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2511 ระบุยา “ประสะมะแว้ง” ให้เป็นยาสามัญ ประจำบ้านแผนโบราณ สำหรับใช้แก้ไอ ขับเสมหะ และกระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดให้ยาอมแก้ไอมะแว้งเอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อีกด้วย

Back To Top
error: Content is protected !!